20220324-122110-66428382-01

Privacy Policy

Privacy Statement AFS Uitzendbureau

In dit privacy statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de privacywet- en regelgeving hieraan stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AFS Uitzendbureau verwerkt persoonsgegevens over u doordat er gebruik wordt gemaakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel:

 • (Zakelijke) NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Kopie ID
 • Verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing)
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die door of namens u worden verstrekt

Doeleinden/grondslagen verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door AFS Uitzendbureau enkel verwerkt voor, de volgende doeleinden:

 • de uitvoering van de overeenkomst met u;
 • het informeren van u over onze dienstverlening;
 • Kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en certificeringen;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op AFS Uitzendbureau rusten;
 • Het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis.

De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent inclusief de pre-contractuele fase;
 • Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op AFS Uitzendbureau rust;
 • U heeft toestemming gegeven;
 • Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AFS Uitzendbureau of een derde.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als hiervoor genoemd in het privacy statement. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Bescherming persoonsgegevens

AFS Uitzendbureau treft verschillende beveiligingsmaatregelen (zowel organisatorisch als technisch) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens – die AFS Uitzendbureau verwerkt – worden beschermd. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens ons diensten verlenen en/of opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Derden

AFS Uitzendbureau deelt geen persoonlijke gegevens van u die aan AFS Uitzendbureau zijn verstrekt anders dan binnen de GSA Groep, behalve (1) met uw toestemming (2) zoals beschreven in dit privacy statement of (3) aan daartoe bevoegde instanties.

AFS Uitzendbureau schakelt derde partijen en/of verwerkers in om diensten te verrichten, zoals  het beheer en de beveiliging van haar systemen. Het kan zijn dat AFS Uitzendbureau persoonsgegevens verstrekt aan deze derde partijen en/of verwerkers. AFS Uitzendbureau autoriseert deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten.

Uw rechten

U hebt op grond van de geldende wet- en regelgeving – en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden – de volgende rechten:

 • om inzage te vragen in uw persoonsgegevens;
 • om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;
 • om onvolledige informatie compleet te maken;
 • in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te laten wissen;
 • in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te laten “beperken”;
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen;
 • om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we de weigering toelichten.

Voor de uitvoering van bovengenoemde rechten, kunt u een e-mail zenden naar privacy@afsuitzendbureau.nl.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, indien nieuwe wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft. Het meest actuele privacy statement is altijd op onze website te raadplegen.

Contact

Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot het privacy statement van AFS Uitzendbureau, neem dan contact met de contactpersoon Bescherming persoonsgegevens. Dit kan per e-mail via privacy@afsuitzendbureau.nl of per  post naar AFS Uitzendbureau, Airport Facility Center, Valkweg 111, 1118 ED Schiphol U kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer +31(0)20 795 21 00.

AFS Uitzendbureau zal uw vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen één maand op reageren.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Onze nieuwste vacatures